Thursday,July-6th
 


文化反思与文化自觉

作者:祖国华 《光明日报》( 2017年06月19日 15版)
 

  一般文化论是为反观“历史世界”或“生活表象世界”以及检视“文化的地形图”准备的,但它不适合解释人的生存样法与存在方式及其根源。一般文化论重在研究文化的传播、进化、分期以及文化的模式、结构和功能等,而这些问题在文化世界中并非最根本的。在人类生活...

阅读全文>>

 
 

Links: BaiDu | GooGle | BING | webQQ | iFeng | SkyCN | 360 | TuDou | PcOnLine | Wikipedia | GuoXue | PKU | eshukan | ZGwww | ...