Tuesday,July-23rd
 


福建民间信仰

第一章  福建民间信仰的主要特征

福建民间信仰源远流长,至迟在4000年以前就产生了原始宗教。此后,福建民间信仰不断发展,逐渐形成了“好巫尚鬼”的传统,不但神灵众多,宫庙丛立,深刻地影响着福建人民的日常生产和生活,而且还辐射到台湾省和东南亚一些国家和地区,其特征,主要表现在以下二个方面:

一、功能性与实用功利性

功能性是对神灵的职能而言,实用功利性是对信徒的信仰目的而言...

阅读全文>>

 
 

Links: BaiDu | GooGle | BING | webQQ | iFeng | SkyCN | 360 | TuDou | PcOnLine | Wikipedia | GuoXue | PKU | eshukan | ZGwww | ...